Lord-illidan
dilis 6is naxevari, var zukaastan. aq aris 2 gogo chven garda. lasmiaa guli amerios, prosto davigale amdeni aranormaluri gogos yurebit, amdeni bozis cqerit. exla mivxvdi rom es ponti magari mkidia.... minda vinme wesiertad mqondes uriertoba, normalurtan magram egetic rom ar aris. shen saqartvelo edzaxe da gatenilia bozebit, cota normaluri gogo martlac rom santlit gaxda uvke sadzebari. xalxma gelati ar icis ra aris , da gagonilic ar aqvs , saqartveloshi mcxovreba ar icis gelati.... fuf imena guli mereva ukve