Lord-illidan
siyvaruli araferia
ici es grdznobata ertobliobaa
grdznoba 1: mastan ertad yopnis,
grdznoba 2: misit tkbobis
grdznoba 3: mastan ertad rom xar da bednieri xar
grdznoba 4: gizidavs shinaganad anu tavisuplad grdznob mastan tavs
grdznoba 5: is shen shegivsebs in naxevars romelic ar gaqvs
xoda es yvelaperi ese rom ar chamoceron da tqmit ar daigalon
edzaxian ert sityvas
siyvaruls )