Lord-illidan
Adamianis cxovrebashi xshirad dgeba truli momentebi gansakurtebit 15 - 18 clis asakshi. da ragatqma unda po zakonu podlosti n raodenobis problema ertad mogexveva tavs. sheidzleba ert dgesac ki. Ra unda qna tu shen yvela ver gigebs? Tu is adamiani romelic gigebs Turqetshia da is adamiani romelsac xasiatze moyavxar xolme Americashi. Im adamians romelsac sheudzlia am mdgomareobidan gamogiyvanos sul pexebzec kidixar (me egre vpiqrob) xolo im adamianisgan visganac yvelaze met tanagrdznobas da gverdshi dgomas elodebi, gadagivlis moralurad, rogorc Rita gadauvlis xolme amerikis sanapiroebs da gaanadgurebs yvelapers... Saertod andazebi da dzveli gamonatqvamebi ar miyvars imitom rom dzaan bevri sisulelea, magram ramdenime aris martali. "Elode Yvelaze Metad Imisgan, Visganac Ar Elodebi".