Lord-illidan
5 aprili tendeba. agdgoma , udidesi qristianuli dgesaswauli , kidev ert dgesaswauli ojaxis gareshe da ojaxidan shors. amjerad agdgomas chemi dzmakacis saxlshi shevxvdi avlabarshi. guli mwydeboda roca vuyurebdi tu rogor eperebodnen da ulocavdnen deda-shvili am dges ertmanets da me viyavi shors am dros saxlidan da calke videqi marto. Dges kidev ertxel ufro davrwmundi imashi rom chemi da mamachemis ertad cxovreba ar sheidlzeba. es katastrofis tolpasi iqneba. arada iset mdgomareobashi rogorshic var exla rogor mwirdeba ojaxis gverdshi dgoma da maxardawera , dzalian mwirdeba.. tumca sad aris ojaxi ? exla dro da dro rom vupiqrdeba vpiqrob rom albat arc arasdros yofila. var isetive situaiashi da isetive emociur mdgomareoashi rogorshic viyavi 2 - 3 wlis win. Ar minda... Ar minda viyo isev ise rogorc adre, ubralod... ojaxi momenatra. rac sheexeba agdgomas , sl davkarge imis shegrdzneba rom es dge ragacit gamorcheuli da gansxvavebulia sxva dgeebisgan, aramarto agdgomas , nebismier gamorcheul dgeze sazeimo iqneba da samgloviaro, aranairi shegrdzneba ukve agar maqvs, chemtvis ukve yvelferi titqmis erti gaxda...'