21:24 

Epilog

karoche amis gaketeba ertma megobarma mirchia, da mec gavakete radgan mis azris did pativs vcem da chemtvis dzaan mnishvnelovania, rogorc tviton is adamiani..... Ase rom me gadavcyvite dacyeba

10:22 

Returning

Didi xnis pauzis shemdeg isev da isev mad-is daxmarebit davbrundi )))

10:30 

Zakon Podlosti

Adamianis cxovrebashi xshirad dgeba truli momentebi gansakurtebit 15 - 18 clis asakshi. da ragatqma unda po zakonu podlosti n raodenobis problema ertad mogexveva tavs. sheidzleba ert dgesac ki. Ra unda qna tu shen yvela ver gigebs? Tu is adamiani romelic gigebs Turqetshia da is adamiani romelsac xasiatze moyavxar xolme Americashi. Im adamians romelsac sheudzlia am mdgomareobidan gamogiyvanos sul pexebzec kidixar (me egre vpiqrob) xolo im adamianisgan visganac yvelaze met tanagrdznobas da gverdshi dgomas elodebi, gadagivlis moralurad, rogorc Rita gadauvlis xolme amerikis sanapiroebs da gaanadgurebs yvelapers... Saertod andazebi da dzveli gamonatqvamebi ar miyvars imitom rom dzaan bevri sisulelea, magram ramdenime aris martali. "Elode Yvelaze Metad Imisgan, Visganac Ar Elodebi".

23:11 

11.10.08

Mokled dges isev amicia sicxem cotati da isev cudat gavxdi. Mteli dge ar vyopilvar saxlshi da rom movedi dzaan cudat viyavi ukve. "Vgdivar", ver vindzrevi da dedachems veubnebi dedi cudat var dzaan. Da pasuxi ar gainteresebt ????? "araushavs gagivlis" da agrdzelebs am dedamotynuli jurnalis kitxvas.... Prosto inagda odna sladkoe slovo momi ili odin pocelui, mojet vilichit tebia navsegda magram chemtan egre ar aris.... cvetshi urchevniat mokvdnen vidre momeperon da tbili sityv mitxran. Eseti damokidebuleba ubralod mklavs..... Kliova da ?!

23:33 

Lubov Ne Kupish!..

Prosto ver vxvdebi rogor sheidzleba mshoblebs am doneze ekidot mati shvilis sulieri mdgomareoba da sitbos ar gamocemdnen mis mimart... prosto ar sheidzleba bavshvi mshoblisgan mudam sicives grdznobsdes da atasshi ertxel 2000$ compi 5 clis cin da 659 lariani teleponit ver iyidi siyvaruls veraaaaaa! es ver gaigo am xalxma

22:27 

22.10.2008

mokled ia ne znaiu zalatuiu seredzinu )). eseigi an maqvs problemebi sul an piriqit... 18 octombridan chem cxovrebashi sul kargi ragac xdeba tan gana eri aramed bevri... yoveldge axal axali da sasiamovno ambei xdeba tumca bolos mainc moxdeba iseti ram rac gamipuchebs gunebas..... es sheidzleba iyos dzalian umnishvnelo im udides sixarultan shedarebit rom shevadarot magalitad sazamtro--- sixaruli da xorblis marcvali ----- cudi ambavi. magram ratomgac yoveltvis gadaconis xolme es ambavi chemshi da ukve sul sxvanairad vuyureb xolme yvelapers...... magram mainc magari kai xasizatzw var exla da imdenia kidev cotaxani gagrdzeldeba kai da sasiamovno ambebis gagebis dro .....

01:17 

No Coment

Gamis 2is 20 cutia. Garet Cvims.. Da dges saertod shemoqmedebiti dge mqonda. Patara meoldia davcere pianinoze... Ratqma unda minorshi.. Xoda mosacevad gavdivar da momdis eseti texti tavshi..


"It's raining..
The Sky Is Crying Blood
The Blood From The Wound
You Made To My Soul...

The Only Treatment Is Sun
She Is The Only Hope...
But You've Killed The Sun
You've Killed My Soul..."Ver Gitan Vera :(.....

18:14 

27.10.08

Cvimiani dge iyo, ver vitan eset ujmur dgeebs tan talaxshi amovisvare... 2 dgea gasuli rac "is" vnaxe ... Magram mainc misi silamazis shtabechdilebis qvesh var... Prosto shocked.. Eseti lamazi cxovrbashi ar yopila... Ar mesmis ratom ar vanebeb mas tavs. ratom ar vcyvet mastan yvelanair kavshirs... Is xom is adamiani romelma guli sabolood damingria da gaanadgura... me is unda mdzuldes, ver vitande.... Magram misi silamazit vshterdebi... Ver vxvdebi ratom ver vanebeb Tavs... Ra aura aqvs mas aseti .... Cxovrebashi ar mesmoda im adamianebis vinc vigacas tavs ver anebebdnen, exla me avgmochndi eget situaciashi da chemi tavisac ki ar mesmis... arc vici ra ganapirobebs chems saqciels: guli? goneba ? grdznoba? ....... Je ne sais pas (ar vici)

15:04 

Sun

Ra cudia, rodesac adamiani, romelsac dzaan magra apaseb gaqvs mastan dzaan magari megobruli da gaxsnili urtiertoba, da ar ginda misi dakargva, giyvars da verafers eubnebi imitom rom tqmis mere mainc ragac sheicvelba da iseti gaxsnili uertiertoba vegar geqnebat rogoric adre. arada giyvars magram geshinia ar dakargo da mxolod megobrobis statusit shemoiparglebi.....

20:44 

Giving up doesn't mean that you are weak, this means that you are strong enough because you let it go...

20:31 

Once Opon A Time

Exa minda aq davcero chemi sayvareli zgapari romelic 6e klasshi ertxel mogviyva damrigebelma da imis mere versad vnaxe magra dzaan didi shtabechdileba moaxidna chemze da chaibechda gonebashi....


Adre, dzalian adre cxovrobda erti qali did saxlshi romlsac shuashi qonda didi xis bodzi. rodesac am qals gauchnda shvili, tu ki rame cudi sheemtxveoda an rames daashavebda an es qali ragac mizezis gamo inerviulebda am bavsvze imden lursmans chaachedebda xomle am xis bodzshi.
Ert Mshvenier dges miiyvana shvili da achvena lursmnebit savse bodzi da auxsna tu ras nishnavda es. sheveli dzalia shecuxda da utxra: " Deda me imdens vizav kargi saqmebit rom am lursmnebs sul amovigeb aqedan!". Da martlac am bichis deda sul gaxarebuli iyo tavis shvilis ambebit da es bichic nelnela adzrobda lursmnebs.
Ert Mshvenier dges miiyvana shvilma deda da anaxa dacarielebuli xis bodzi da eubneba: "Ai deda, me piroba shevasrule da yvela lursmani amovige" da aqvs bednieri saxe. deda pasuxobs: "Dzalian mixaria shvilo magram im naxvretebs romelic lursmanma datova ras uzav?...Daupiqrdit am zgapars da vinc mixvdeba tu ra azri devs da ise moiqceva bevrs miagcevs adamianebtan urtiertobashi....

00:12 

Erti Ram Rac Vici

Exla vxvdebi rom erti ram rac vici, aris is rom araferi ar vici ....

20:55 

1 Kvira

Gadavcyite Yvelasgan da Yvelaprisgan davisveno, Aranairi urtiertoba aravistan, arc internetit arc mobilurit. nomeric ki shevcvale romelic mxolod 2 adamianma icis, mascavlebelma da dedam..... 1 kvira vapireb gadzlebas, ar vici rogor gamomiva... ubralod davigale, dzalian davigale...

11:52 

Symphony Of The Dead Soul

Metal = The Symphony Of Dead Soul

02:35 

Siyvaruli - Grdznoba Tu Ubalod Bgerata Ertoblioba ?!.

siyvaruli araferia
ici es grdznobata ertobliobaa
grdznoba 1: mastan ertad yopnis,
grdznoba 2: misit tkbobis
grdznoba 3: mastan ertad rom xar da bednieri xar
grdznoba 4: gizidavs shinaganad anu tavisuplad grdznob mastan tavs
grdznoba 5: is shen shegivsebs in naxevars romelic ar gaqvs
xoda es yvelaperi ese rom ar chamoceron da tqmit ar daigalon
edzaxian ert sityvas
siyvaruls )

23:21 

Again

3 Tve da 3 kvira gavida mas shemdeg rac bolo chanaweri gavakete aq. Ar vici ratom magram titqos daviviwye mis mere chemi dgiuri. Da dges ratomgac mominda aq shemosvla, mominda misi datvaliereba, ramis dawera. Vkitxulob chems wina chanawerebs, vixseneb im dros ukve dgevandeli gadmosaxedidan. Bevri ram sheicvala, dzalian bevri... chem cxovrebashi da vpiqrob chemshic... Am chanawers ukve vwer rogorc studenti =D. 3tve da 3 kivra, ra patra droa ara?.. Magram ramdeni ram moxda rom icode. Uazro gaugebroba, chemtvis umnishvnelovanes adamiantan, adamiani romelic xandaxan dedaze metad menatreba, sabednierod yvelaperi maleve mogvarda. Cxovrebis axal etapze - Studentobaze gadasvla. Didi siyvaruli, didi sixaruli da bedniereba, romelic dzalian mokle xanshi did tanjvad , did ubedurebad da jojoxetad iqca... Axali megobrebi, axali wre. Arsebuli wris gapiltvra usargeblo adamianebisgan. Didi migweva, (95 qula inglisurshi, 86 qartulshi), didi kraxi (62 qula matematikashi tis gamoc ver movxvdi Esm-shi), Depresiis mcire periodi... sayvarel adamiantan ganshoreba... Da amdeni ram sul ragac mokle periodshi. Adrindelisgan gansxvavebit, am yvelapers chemshi vinaxavdi, aravis velaparakebodi chems grdznobebze, magram dges ragac mominda rom es yvelaperi gamomeshva, vigrdzeni rom ragac davmdzimdi da shemsubuqeba mchirdeboda. Sabolood ki gadavwyvite chems mesaidumles, chemi grdznobebisa da gancdebis seips, dgiurs vuambo. Dgesac sakmaod uazro xasiatze var, winandeltan gansxvavebit es ar aris depresia an msgavsi. Ubralod arc haershi var, arc miwaze, sadgac shuashi, gaugebrobashi... Minda ragac, maklia ragac, magram me tvitonac ver mivmxvdarvar da gamigia tu ra aris es "ragac". Me da Mad-ma magari sityva vtqvit ertxel "nipokakoiski". Albat es sityva gamoxatavs exla yvelaze kargad chems mdgomareobas

22:42 

Insanity

00:21 

Somewhere In The Middle

Jgufelma gogom mkitxa: "Avto rom gkitxon bednieri xar tu ubedurio, ras upasuxeb ? "
Ici davpiqrdi am kitxvaze. Bednierebistvis araferi maklia: Ojaxi, Puli, megobrebi, gartoba, xandaxan ise vertobi rom sheidzleba sxva mxolod ocnebashi xedavdes amas, bevr ramze mimiwvdeba xeli. ar maklia gogostan gartoba, megobroba. patvismcemen aramarto chemxelebi aramed chemze 20 da 30 wlit didebic da rogorc tanatols ise meqcevian. mendobian, megobrebisganac sitbo da mxardachera ar maklia, vchirdebi xalxs... meti raga ginda sruli bednierebistvis ?! magram ar var bednieri, "ragac" maklia rac me tvionac ar vici ra aris. isev es "ragac"... arc ubeduri ar var, amdeni ram maqvs da ubeduri var metqi rom vtqva magari unamuso viqnebi. isev sadgac shuashi, isec gaurkvevlobashi... netav rodis morcheba...

16:49 

29.07.2009

[7/29/2009 10:28:01 PM] nini says: ra
[7/29/2009 10:28:01 PM] nini says: au
[7/29/2009 10:28:07 PM] nini says: siamovnebit shegaginebdi
[7/29/2009 10:28:10 PM] nini says: |-(
[7/29/2009 10:28:19 PM] nini says: mere
[7/29/2009 10:28:22 PM] nini says: migtyipavdi
[7/29/2009 10:28:23 PM] nini says: da
[7/29/2009 10:28:24 PM] nini says: mere
[7/29/2009 10:28:29 PM] nini says: dagaxrchobdi
[7/29/2009 10:28:30 PM] nini says: (think)
[7/29/2009 10:28:39 PM] Lycan™ says: da mere vis chaexutebodi
[7/29/2009 10:28:41 PM] Lycan™ says: vis akocebdi
[7/29/2009 10:28:50 PM] Lycan™ says: visi guli iqneboda sheni da vis gaabrazebdi ?
[7/29/2009 10:28:52 PM] Lycan™ says: (think)
[7/29/2009 10:29:03 PM] nini says: ?
[7/29/2009 10:29:03 PM] nini says: da mere vin gitxra rom wyalshi dagaxrchobo
[7/29/2009 10:29:06 PM] nini says: (think)
[7/29/2009 10:29:09 PM] nini says: me ar mitqvams
[7/29/2009 10:29:13 PM] nini says: (think)
[7/29/2009 10:30:25 PM] Lycan™ says: aba rogor damaxrchobdi ?
[7/29/2009 10:32:50 PM] Lycan™ says: hmhhhhhhh
[7/29/2009 10:32:57 PM] Lycan™ says: ukacravad
[7/29/2009 10:32:59 PM] Lycan™ says: (think)
[7/29/2009 10:33:02 PM] Lycan™ says: |-(
[7/29/2009 10:34:06 PM] nini says: dzalian bevrs gakocebdiii
[7/29/2009 10:34:28 PM] nini says: rom is nacemi dagviwyeboda
[7/29/2009 10:35:05 PM] nini says: (wasntme)

02:37 

? ? ?

[11/21/2009 1:37:54 AM] madi_madi says: sachiro araa yvelas esmodes sheni, saintereso agar iqnebodi...

Дневник Lord-illidan

главная