12:31 

ერთხელ ერთი ფილოსოფიის პროფესორი უზარმაზარ,ხალხით სავსე აუდიტორიაში ატარებდა ლექციას.
ლექციის შუა პერიოდში, პროფესორმა , განტვირთვის მიზნით სტუდენტებს სახალისო ისტორია უამბო.
დარბაზი სიცილისაგან ზანზარებდა. რამოდენიმე წუთის შემდეგ პროფესორმა კვლავ იგივე ისტორია მოუთხრო სტუდენტებს.
ამჯერად მხოლოდ რამოდენიმე სტუდენტს გაეღიმა.
შემდეგ პროფესორმა ისევ რამოდენიმე წუთით შეასვენა სტუდენტები და ისევ ის სასაცილო ისტორია გაიმეორა.
აშკარად არავის ეცინებოდა და ყველა გაოცებული შესცქეროდა საყვარელ მასწავლებელს.
რატომ იქცევით ასე?
მორიდებით იკითხა ერთ ერთმა სტუდენტმა. თუ არ შეგიძლიათ;ერთ;ხუმრობაზე რამოდენიმეჯერ გაიცინოთ, მაშინ რატომ არის ,რომ მუდამ ერთსადაიმავე რამეს მისტირით
ცხოვრებაში? იკითხა პროფესორმა

08:04 

Werili Annas...

Vici albat mogabezre tavi, vici albat daigale ukve amdeni sinazit, sitboti da yuradgebit… Magram ra vqna miyvarxar, da sakutars tavs verafers vshveli. Minda ar vifiqro bevri… Minda nel-nela sheveguo shens sicives, Minda gamovutyde sakutar tavs rom yvelaferi agar aris ise , rogorc ramdenime tvis win.. Magram ar shemidzlia, ar gava wuti rom shenze ar vifiqro, ar gava wuti rom ar maxsovde… Vcdilob ise gavaketo rogorc mtxove, ubralod rom icode es yvelaferi tu rogori dznelia…
Rogor sheidzleba iyos Manana martali imashi, rom chemi sitbo da yuradgeba unda mogakldes, rogor ? ? ? Tu simartle gainteresebs, igive bevrma mitxra, sakmaod bevrma… Magram, rogor movaklo sitbo da yuradgeba im adamians romelic miyvars, romelsac chems cxovrebashi ert-erti da titqmis yvelaze mnishvnelovani adgili ukavia, romelmac gamomacocxla, azrze momiyvana, chems cxovrebas xalisi schemata, azri misca… ROGOR SHEVDZLO ES YVELAFERI, ROGOR ? !.
Sheidzleba yvelaferi ise agar aris rogorc adre iyo, sheidzleba agar giyvarvar ise rogorc adre, sheidzleba ganelda da miidzina im vulkanma romelic gavagvidze shenshi… Sheidzleba vcdebi, sheidzleba martalic var… ar vici, ukve agaraferi vici… Sheidzleba mogbezrdi ukve, amowure chemshi is rac gainteresebda…
Mapatie tu ki rames ise ver vaketeb, tu ki rames gakleb da tu chveni urtiertoba dzalian ertperovania… Ubralod martla yvelanairad vcdilob rom bednieri iyo, araferi mogakled, viyo tbili shens mimart, shemogtavazo sul axali lamazi da bednieri wamebi, wutebi, dgeebi… Siaxlit savse, sitboti savse, siyvarulit da bednierebit savse… Martla maximalurad vcdilob yvelafers, da vecdebi sul, ar gavcherdebi… da mainc mapatie tu ki es yvelaferi araa ise rogorc shen ginda, tu me ver gadzlev im yvelafers rac shen ginda…
Chem cxovrebashi gamochndi rogorc ert-erti lamazi gogo, romelmac mimizida, tavisi silamazit, azrivnebit, qcevit adaimanobit… Magram, Shemiyvardi Anna , dzalian shemiyvardi. Wina wels chem tavs shevpirdi rom amas ar davushvebdi kidev ertxel, rom agaravistan gavixsnebodi, aravis mivcemdi imis sashualebas rom davenaxe shignidan, imitom rom dzalian metkina, dzalian mewyina. Magram… ver shevdzeli… ver gavakontrole chemi tavi da emociebi… ar avgmochndi sakmarisad dzlieri rom chemi shen mimart grdznoba, martos, chems gulshi metarebina.
Davushvi igive shecdoma, rac 2011 wlis 19 marts… Ar unda gavxsniliyavi shentan, ar unda mechvenebina shentvis bolomde tu rogor miyvarxar, tu raoden dzvirfasi da mnishvnelovani xar chemtvis… unda gamomexata mxolod cota, sakmarisi sitbo, rom chems mimart interesi ar dakargvoda… Magram ver shevdzeli es… Aravis schirdeba bichi romelic emociuria, tbilia, gamgebia… ragac dzlian sustis shtabechdilebas tovebs, arasainteresos, ar unda dagenaxa shen bolomde tu ra da vin aris Avto…
Magram Anna, MyAnna, chemi angelozo, princesa, dedofalo… Me shentan var iseti rogoric var, da ara iseti rogorsac xalxi mxedavs an vachveneb tavs…
Bednieri var rom gicnob, bednieri var rom chems gverdit xar… Minda rom chemtan iyo, minda rom vicocxlo, imitom rom es cxovreba xom lamazi da mshvenieria, minda am yvelafers veziaro… am yvelafers ki shen qmni Ann, SHEN!..
Bevrs ar esmis is tu ras vaketeb, bevrs ar esmis is tu rogor viqcevi, bevric ar metanxmeba, magram im ramdenime adamians, romelic gverdshi midgas, minda madloba vutxra, madloba imistvis rom madzliereben da dacemis sashualebas ar madzleven…
Bevri sitbo da siyvaruli maxsovs shengan, bevri silamaze da sixalise, bevri bednieri wami, wuti, dge… martalia chvens urtiertobashi cudic iyo, magram me mudam am kargze vfiqrob, rata gadavarchino chveni siyvaruli, im uazrobisgan, romelsac brazi da wyena qvia… titoeuli sheni tbili sityva, titoeuli sheni dzilinebisa, mamshvidebs, mawynarebs, imeds madzlevs imisas, rom es rtuli periodi rac ki chven exla gvaqvs, male morcheba, male yvelaferi kargad iqneba… Me mjera…
Anna, vibrdzoleb me, minda icode rom bolomde vibrdzloeb am lamazi grdznobistvis, romelic chemi sigrmidan modis, yvelafers gavaketeb, Y V E L A F E R S! ubralod minda shenc gtxovo erti ragac… xeli shemiwye, sul odnav damexmare, gtxov Anna. Charge me like you did before)))…
Ar vici ratom vwer exla am yvelafers, sheidzleba shen es arasdros waikitxo, sheidzleba piriqit… Uralod, es purclebi agmochndnen ertadertni romlebmac yovelgvari zedmeti kitxvebis gareshe momismines, gaiziares da sheinaxes chemi dardi.
“Araferi shecvlila chven shoris, miyvarxar da menatrebi” – ai es sityvebi, mamshvidebs da mawynarebs. Moutmenlad velodebi 19 – 20 agvistos, rom gnaxo, chagexuto, an ubraldo shevxedo shens tvalebs, davinaxo sicocxle, silamaze…
Vse Anna movrchi. Movrchi albat uazro bodials… agar shegawyen arc shen , arc am tetr purclebs tavs… Miyvarxar, dzalian miyvarxar, minda icode, ubralod icode

11.08.2012

04:22 

Оксана Горгота
Здтавствуй,Автандиль!Хочу поблагодарить тебя за хорошее отношение к моей дочери и я надеюсь,что ваша дружба не прекратится.Она очень скучает,по тебе,хотя виду не подает.Первая любовь!(это по секрету)!Ждем летом во Львове.Буду рада познакомится.Унее сейчас очень мало времени на отдых и она очень ждёт от тебя sms.О моём сообщении к тебе она не знает,пусть это будет нашей тайной.С уважением-мама Julii.Спасибо.
19:52

00:52 

And The Time When I Miss ...

[4/27/2011 3:47:28 AM] Avto: whats about me ?
[4/27/2011 3:48:34 AM] Емма: there is one thing...but i wont tell you
[4/27/2011 3:48:44 AM] Емма: i will tell you hmm...later
[4/27/2011 3:48:47 AM] Емма: )))))
[4/27/2011 3:48:50 AM] Avto: not fair!
[4/27/2011 3:48:54 AM] Емма: Avto
[4/27/2011 3:48:59 AM] Avto: (
[4/27/2011 3:49:05 AM] Емма: .........
[4/27/2011 3:49:15 AM] Avto: ( (
[4/27/2011 3:50:43 AM] Емма: |-)
[4/27/2011 3:50:53 AM] Avto: Emma
[4/27/2011 3:50:57 AM] Avto: sometimes
[4/27/2011 3:51:04 AM] Avto: i feel so bad
[4/27/2011 3:51:26 AM] Avto: because of that answer ... (
[4/27/2011 3:51:44 AM] Avto: many times i swallow it , and say ok, but sometimes i cant (
[4/27/2011 3:52:43 AM] Avto: i'm telling you everything all the time ) and at least tell me it sometimes)
[4/27/2011 3:53:03 AM] Avto: so tell )
[4/27/2011 3:53:36 AM] Емма: Hmmm...how to say....i just know that you will never do it
[4/27/2011 3:53:41 AM] Емма: i hope so
[4/27/2011 3:53:41 AM] Емма: )
[4/27/2011 3:53:56 AM] Емма: thats why there is no need to tell you
[4/27/2011 3:53:57 AM] Емма: )
[4/27/2011 3:54:00 AM] Avto: ) tell
[4/27/2011 3:54:05 AM] Емма: Avto
[4/27/2011 3:54:07 AM] Емма: please(
[4/27/2011 3:54:14 AM] Avto: please (
[4/27/2011 3:54:31 AM] Avto: if i say that there is no place for you in my heart?
[4/27/2011 3:55:13 AM] Емма: no
[4/27/2011 3:55:25 AM] Avto: so tell me)
[4/27/2011 3:55:40 AM] Емма: (shake)
[4/27/2011 3:56:46 AM] Avto: you'll leave me with tat thoughts ?( thinking what is that i'll never do, and then chosing what is the thing from that that you wont forgive me ? (
[4/27/2011 3:56:53 AM] Avto: okey ...
[4/27/2011 3:57:36 AM] Емма: Better to leave you with this then with nothing))))))
[4/27/2011 3:57:40 AM] Емма: 8-)
[4/27/2011 3:57:51 AM] Avto: )
[4/27/2011 3:58:27 AM] Avto: you . you are inside me )
[4/27/2011 3:58:36 AM] Avto: in every spot of brain and heart )
[4/27/2011 3:59:58 AM] Емма: unreal
[4/27/2011 4:00:28 AM] Avto: you can cut me
[4/27/2011 4:00:34 AM] Avto: and look )
[4/27/2011 4:00:39 AM] Емма: :D
[4/27/2011 4:00:53 AM | Edited 4:01:58 AM] Емма: if i cut ou ill cut myself too))) according to your words
[4/27/2011 4:00:58 AM] Емма: never!!!!!
[4/27/2011 4:00:59 AM] Емма: )))
[4/27/2011 4:01:35 AM] Avto: ))))

12:54 

Having a little bird in yolur hand is much more better than having a big bird on your roof ;) © Güray Öztürk

03:20 

Haaaah , exla amas vwer da prosto vkvdebi sicilit . wina postis mere unda davwero rom ar minda aqedan wamosvla , jer jerobit mainc , da is rom violetta 1 kviris mere arc gamxsenebia da rom chaval didad arc ganvicdi mis ambavs. ubralod dzalian mwirdeba exla daxmareba da gverdshi dgoma, shen ici rom erti erti adamiani shen xar visi gverdshi dgomac mwirdeba yoveltvis magram ratomgac exla gansakutrebit mamachemtan yofna mominda , misi tundac shegineba , maaaamaaaaaaaaa (((((((((((((((((((((((( rom icode rogor mwirdebi da rogor ganvicdi shens gverdit ar yofnas......... maaaaaaaaaaaaa (((

02:23 

It's So Hard, But I've to...

Oooo ai movida dro roca ukve ukrainashi unda wavide, sul ragac 5 dge darcha sanam gavfrindebi. 2 tvea erti suli mqonda rodis wavidodi , da dges ki roca amas vwer isev or nawiald gayofili var. Tan minda wasvla, tan ar minda. Tvenaxevari... rogor did da usasrulo drod mechveneba... Meordeba is rac 3 wlis win iyo... Flex-it rom mivdiodi amerikashi , ise mindoda wasvla, tan ar mindoda... magram roca uari chamomivida aplikaciaze, ise gamityda ise gamityda rom ravi... zustad am principit vpiqrob rom jobs wavide tore mere vinaneb... an iqneb eseti shansi meti agarc mqondes cxovrebashi ... who knows. puli gadaxdilia, biletic dajavshnuli, nivtebic nayidi ragac wvrilmanebiga darcha... it's so hard to leave her, but i'v to....

02:01 

bolo 2 wlis mandzils ese kargad aravistan migrdzvnia tavi rogorc mastan )))) .....

mgoni dzalian momwons...

12:25 

Here I come to find myself,

catch the tide

Looking for a peace at the end

of the line.

Sometimes I can't help myself,

fever's high

I'm all at sea and so unwise.


I'm so afraid I'll

lose your love

as times goes by

But courage is a fire and a

beacon so bright.

The sunset built a melody,

our love sound

And all at sea we come alive.


Will I wash away,

turning like the

storm?


I need a place where I belong,

Call a setting sun, to throw

me down a rope

And take me to a place called

home.


I close my eyes, I know you're

there, love of mine

Standing on the shore in a

world I design.

The sunset fires a lonely flame

into the sky

And all at sea we say good

bye.


Will I wash away,

turning like the

storm?

I need a place where I belong.

Call a setting sun, to throw

me down a rope

And take me to a place called

home.

Looking for a place called

home.

04:20 

Shecdoma #N

Cxovrebashi sakutar shecdomebze vswavlob. Bevrjer vigeb mware gakvetils, magram amis xarjze vyalibdebi pirovnebad da vswavlob cxovrebas. Es rtulia magram... Dges ert erti egeti dge iyo. Ubralod mivxvdi rom aravistan ar unda iyo gulwrfeli, shentvis uaxloes adamiantanac ki... tore zed ise gadagivlia rom tvalsac ar daaxamxameben...

04:28 

Crush

Isev Sxvanairi, Magram ukve agar gamorcheuli, agar advilad shesamchnevi, vizualurad isetive rogorc sxvebi. principi, romlistvisac mravali ramis gadatana momiwia, me tviton davtme, ragac uxerxulad vgrdznob tavs, mouqnelad da sadgac kapsulashi chaketilad

23:46 

Just Quiz

Number 1

You are smart, straight talking, funny, stubborn, hardworking, honest, Jealous on competing basis, kind hearted, angry, friendly, authorities, Famous person...always want to be and regarded as first on people Position, they are often like to be independent, will never be under Others, self confident people! You are most likely to fall in love in the younger age, but will get Marry when you mature! You are likely to have problems with people who have opposite views And you are most likely to take revenge over your Enemies in a long time basis. You are a spender, but you will have a good profession in the future.. If you are guy you will be very popular that everybody will have mental attraction and respect at you. You can go anywhere from the local shop to the heart of the parliament because you are positive and Well talented in numerous issues!! But in your life you will always have some people who will work hard To bring you & your name down. This is undercover!! Coz of your smart behavior you will be hated by some People too.... Your family life is very cool, you will have a very nice partner & Wonderful children... You are pioneer, independent & original... Your best match is 4,6,8 good match is 3,5,7 !!!

23:38 

Colourquiz

Your Existing Situation:

"Organized and detail-oriented, he has a very precise and methodical manner. He needs relationships which offer him understanding, respect, and approval."


Your Stress Sources

"Looking to stand out in the crowd and wanting to keep his rank and status. His current situation is irritating him because he can't seem to find anybody out there who values the same high standards he does. He is feeling isolated and wants to give in to his carnal urges, but can't bring himself to appear weak in the eyes of others. Wants others to see his unique qualities and character but can't stand to come off as needy, so instead he has an ""I don't care"" attitude and pushing people away. He turns his back on those who criticizes his behavior, but beneath his indifference is a person who is in desperate need of approval."Your Restrained Characteristics

"His desire to avoid open conflict and tension forces him to put his desires on hold, even though he is feeling restrained and uneasy."

Giving more than he is getting back and feels misunderstood and unappreciated. Feels he is being forced into compromising and even his close relationships leave him feeling emotional distant.

Current situations have left him feeling overwhelmed and tormented. Needs to avoid further activity or demands and concentrate on relaxing and becoming emotionally sound.

Applies tough standards to his potential partner and demands an unrealistic perfection in his sex life.

"Insists his hopes and ideas are realistic and achievable, but needs encouragement and support. His self-centeredness can cause him to take things too
personally."


Your Desired Objective

"His current situation is viewed as unpleasant and demanding to much out of him. He is stubborn and close-minding, feeling his way is the only correct way."


Your Actual Problem

"Is disappointed and let down, feels there is no point in making new goals as they will leave him feeling the same way. Is unable to admit to his short comings, which leads him to act out in an aggressive and resentful way."


Your Actual Problem #2

"Struggles with his need for respect and admiration from others; feels he needs to make a name for himself and stand out from the crowd. He acts out by insisting he be the center of attention, and refuses to step back, stand down, or take on a minor, insignificant role."

03:39 

5 aprili tendeba. agdgoma , udidesi qristianuli dgesaswauli , kidev ert dgesaswauli ojaxis gareshe da ojaxidan shors. amjerad agdgomas chemi dzmakacis saxlshi shevxvdi avlabarshi. guli mwydeboda roca vuyurebdi tu rogor eperebodnen da ulocavdnen deda-shvili am dges ertmanets da me viyavi shors am dros saxlidan da calke videqi marto. Dges kidev ertxel ufro davrwmundi imashi rom chemi da mamachemis ertad cxovreba ar sheidlzeba. es katastrofis tolpasi iqneba. arada iset mdgomareobashi rogorshic var exla rogor mwirdeba ojaxis gverdshi dgoma da maxardawera , dzalian mwirdeba.. tumca sad aris ojaxi ? exla dro da dro rom vupiqrdeba vpiqrob rom albat arc arasdros yofila. var isetive situaiashi da isetive emociur mdgomareoashi rogorshic viyavi 2 - 3 wlis win. Ar minda... Ar minda viyo isev ise rogorc adre, ubralod... ojaxi momenatra. rac sheexeba agdgomas , sl davkarge imis shegrdzneba rom es dge ragacit gamorcheuli da gansxvavebulia sxva dgeebisgan, aramarto agdgomas , nebismier gamorcheul dgeze sazeimo iqneba da samgloviaro, aranairi shegrdzneba ukve agar maqvs, chemtvis ukve yvelferi titqmis erti gaxda...'

06:08 

Departure

Wina dgis 12 Saatidan gasuli exla mvoedi saxlshi ... 5:40 am dzmakaci gavacile saberdznetshi 10 tvit. Ukve meored xdeba , rodesac chem dzmakacs sazgvargaret vacileb. Da ragac ucnauri shegrdzneba dameufla gacilebisas... Mec minda wasvla sadme, ogond saqartvelodan wavide... samudamod ar minda magram tundac erti weli mwirdeba rom movshorde aqaurobas, davisveno aqaurobisgan , vnaxo rame gansxvavebuli... Wasvla minda .. Dzaaan minda

02:56 

Ramdenime dgea minda davwero ragac da ver vaxerxeb. Rogorc iqna movaxerxe da shemovedi gamis 4 saatze :D. Dges chemi deidashvili 4 dgit batumsh gavushi da davisvene, momenatra marto yofna chems otaxshi da imis keteba rac me minda. Arc vici bolo periods negatiuri davarqva tu pozitiuri: unishi gadavrchi sagnis sheenvas, mamachemtanac urtiertoba kargad midids, biliardic ki vitamashet rac dzaan mesiammovna. Vpiqrob es droebitia, mamachemtan ueritetoba aris marti, xan aris mshvidi wnari, xan grigali amovardeba da daangrevs yvelafers, yvelafris miuxedavad mainc ragac maklia, minda ragac axali, davigale amdeni ertferovnebit, an vigac axali.... vot eto uje xz... magram mainc albat vigac , imitom rom im xalxma vistanac maqvs urtiertoba albat amowures tavianti shesadzleblbebi da sharmi ritic michndeboa mattan ueritertobis survili. Ar megona tu adamianebc iseve wuraven taviant tavs rogorc iwureba dedamiaze resursi. Ne xvataet iskri , chob privesti menia v dvijenii.
X: Shto Takoe?
Y: Ti shtota Izminilsa Paslenoe Vremia
X: Da =) Teper U Menia Est Cel
Minda rame axali, saintereso, mimzidveli, extremaluri rac modzraobashi moiyvans adamians da ar miscems modunebis sashualebas. Am momentshi ise var titqos gaviwede sadgac kosmosshi da verc magla avdivar sxva planetisken, verc dedamiwaze veshvebi, kargi iqneboda cotaxnit sadme wasvla, shors tbilisidan. I Need Something (Someone) New Like Desert Needs The Rain

04:28 

dilis 6is naxevari, var zukaastan. aq aris 2 gogo chven garda. lasmiaa guli amerios, prosto davigale amdeni aranormaluri gogos yurebit, amdeni bozis cqerit. exla mivxvdi rom es ponti magari mkidia.... minda vinme wesiertad mqondes uriertoba, normalurtan magram egetic rom ar aris. shen saqartvelo edzaxe da gatenilia bozebit, cota normaluri gogo martlac rom santlit gaxda uvke sadzebari. xalxma gelati ar icis ra aris , da gagonilic ar aqvs , saqartveloshi mcxovreba ar icis gelati.... fuf imena guli mereva ukve

01:09 

Mdas...

[0:54:59 ] Illidan™: sxva ras metyvi aniuta
[0:55:50] Anna-Britney: gushin kutaisi moviaree
[0:56:07] Illidan™: bagratis tadzari naxe?
[0:56:24] Anna-Britney: araaa
[1:01:33] Illidan™: gelati ?
[1:02:27] Anna-Britney: gelati raari?
[1:02:50] Illidan™: vaime
[1:02:58] Illidan™: aba rasi qutaisi movlaze melaparakebi gogo shen
[1:04:13] Anna-Britney: ara su kvelgan ara gviani iko dznaan da magari medzineboda dges chamovedii
[1:04:38] Illidan™: gelatis tadzari ar ici ana ra aris ? ar gadamiyavno chkuidan amxela kaci
[1:07:25] Anna-Britney: :))) ar var namkopi arazdros saidan unda vicodee:(

21:39 

10.11.2008

Liz Eliadze 21:11: momenatre
Avtandil Shaburishvili 21:40: I chto tebia dovelo do etoi misli ?
Liz Eliadze 21:40: da tak prosto :|

02:37 

? ? ?

[11/21/2009 1:37:54 AM] madi_madi says: sachiro araa yvelas esmodes sheni, saintereso agar iqnebodi...

Дневник Lord-illidan

главная